میراحمد احمدی

 • نام پدر : میرحسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۰۳/۱۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۵
بیشتر بدانید

موسی احمدی

 • نام پدر : نصرالله
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۴/۱۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
بیشتر بدانید

گل محمد احمدی

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۱/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۳۱
بیشتر بدانید

کامبیز احمدی

 • نام پدر : بصیر
 • تحصیلات : دیپلم رشته تجربی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۱/۲۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۰۱/۱۵
بیشتر بدانید

غلامحسین احمدی

 • نام پدر : اسماعیل
 • تحصیلات : اول راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۵/۱۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۱/۰۴
بیشتر بدانید

علی اصغر احمدی

 • نام پدر : جان محمد
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن نمی دانست
 • تاریخ تولد : ۱۳۲۲/۰۴/۱۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۷
بیشتر بدانید

عباس احمدی

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۱۱/۱۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۱/۰۴
بیشتر بدانید

رسول احمدی

 • نام پدر : برات محمد
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۶/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۰
بیشتر بدانید

حسین احمدی

 • نام پدر : موسی
 • تحصیلات : رشته انسانی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۱۲/۰۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۸/۱۰
بیشتر بدانید

بیگ مراد احمدی

 • نام پدر : عیدنور
 • تحصیلات : چهارم ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۱/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۹/۰۱/۰۸
بیشتر بدانید

حمیدرضا احمدزاده کلات

 • نام پدر : احمدعلی
 • تحصیلات : سیکل
 • تاریخ تولد : 1347/02/06
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
بیشتر بدانید

محمدصادق احمدزاده

 • نام پدر : بابا حسین
 • تحصیلات : دبیرستان
 • تاریخ تولد : 1341/10/02
 • تاریخ شهادت : 1362/08/10
بیشتر بدانید

علی احمدزاده

 • نام پدر : حسن
 • تحصیلات : دیپلم
 • تاریخ تولد : 1348/11/02
 • تاریخ شهادت : 1364/11/22
بیشتر بدانید

محمود احسانی

 • نام پدر : حسن
 • تحصیلات : دبیرستان
 • تاریخ تولد : 1345/06/04
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
بیشتر بدانید

غلامعلی احسانی

 • نام پدر : محمدحسین
 • تحصیلات : سیکل
 • تاریخ تولد : 1347/01/13
 • تاریخ شهادت : 1363/08/05
بیشتر بدانید

علی اصغر احسانی

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : ابتدایی
 • تاریخ تولد : 1342/01/03
 • تاریخ شهادت : 1362/05/17
بیشتر بدانید

سعید احسانی

 • نام پدر : یدالله
 • تحصیلات : دبیرستان
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
بیشتر بدانید

رضا احسانی

 • نام پدر : علی اصغر
 • تحصیلات : سیکل
 • تاریخ تولد : 1343/04/10
 • تاریخ شهادت : 1366/01/20
بیشتر بدانید

عبدالعظیم ابراهیمی مقدم

 • نام پدر : عباسعلی
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۷/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۴/۳۱
بیشتر بدانید

ابراهیم ابراهیمی مقدم

 • نام پدر : غلامعلی
 • تحصیلات : سطح یک حوزه
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۰۴/۰۳
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۰/۲۷
بیشتر بدانید

ناصر ابراهیمی کهنه اوغاز

 • نام پدر : عزیزخان
 • تحصیلات : چهارم متوسطه رشته برق
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۴/۰۴
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۰۱/۰۵
بیشتر بدانید

قربانعلی ابراهیمی شیروانی

 • نام پدر : عباسعلی
 • تحصیلات : چهارم متوسطه رشته انسانی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۱/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۴/۰۵
بیشتر بدانید

حسین ابراهیمی بزنج

 • نام پدر : حسنعلی
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۳/۲۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
بیشتر بدانید

زین العابدین ابراهیمیان باغان

 • نام پدر : امان
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۴/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۳/۱۰
بیشتر بدانید

براتعلی ابراهیمیان باغان

 • نام پدر : ابراهیم
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۶/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۳/۰۴
بیشتر بدانید

محمدحسین ابراهیمی

 • نام پدر : علی
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن نمی دانست
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۹/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۰۳/۰۱
بیشتر بدانید

محمدتقی ابراهیمی

 • نام پدر : علی
 • تحصیلات : دیپلم
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۱۰/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۲۱
بیشتر بدانید

گل حسن ابراهیمی

 • نام پدر : عیسی
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن نمی دانست
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۳/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۳/۰۱
بیشتر بدانید

فرهاد ابراهیمی

 • نام پدر : حسن
 • تحصیلات : دیپلم رشته برق
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۶/۲۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۲۵
بیشتر بدانید

علیرضا ابراهیمی

 • نام پدر : رضا
 • تحصیلات : فاطمه
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۹/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۲۱
بیشتر بدانید

علی اصغر ابراهیمی

 • نام پدر : کربلایی حسین
 • تحصیلات : دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۸/۰۵/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
بیشتر بدانید

عبدالله ابراهیمی

 • نام پدر : ابراهیم
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۱/۰۴
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۱/۲۲
بیشتر بدانید

عباس ابراهیمی

 • نام پدر : ابراهیم
 • تحصیلات : دبیرستان
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۵/۰۷/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۷/۲۲
بیشتر بدانید

حسین ابراهیمی

 • نام پدر : خان بابا
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۱۲/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۱/۲۲
بیشتر بدانید

حسن ابراهیمی

 • نام پدر : عبدالعلی
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۳/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۴/۰۴
بیشتر بدانید

جواد ابراهیمی

 • نام پدر : محمدکاظم
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۱۰/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۲۱
بیشتر بدانید

تیمور ابراهیمی

 • نام پدر : خورشید
 • تحصیلات : چهارم ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۴/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۰
بیشتر بدانید

ابراهیم ابراهیمی

 • نام پدر : بیک محمد
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن نمی دانست
 • تاریخ تولد : ۱۳۰۵/۰۳/۰۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۰۵
بیشتر بدانید

آصف ابراهیمی

 • نام پدر : یدالله
 • تحصیلات : دوم متوسطه در رشته انسانی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۵/۰۹/۰۴
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۲
بیشتر بدانید

رجبعلی ابراهیم زاده

 • نام پدر : برات
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۱۲/۰۸
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۰۶
بیشتر بدانید

ابراهیم ابراهیم زاده

 • نام پدر : محمدرضا
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۵/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۱۱
بیشتر بدانید

حسن ابراری

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن نمی دانست
 • تاریخ تولد : ۱۳۵۰/۰۸۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۲/۱۷
بیشتر بدانید

علی آینه بیگی

 • نام پدر : مختار
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۱/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۱/۲۲
بیشتر بدانید

محمدعلی آوند

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۱/۱۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۴/۳۰
بیشتر بدانید

علیرضا آوایی

 • نام پدر : رمضان
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۳/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۱۲/۰۲
بیشتر بدانید

محمد تقی آناهید

 • نام پدر : عبدالله
 • تحصیلات : دیپلم
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۸/۲۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۰۵
بیشتر بدانید

رمضان آموزگارچری

 • نام پدر : علی حسین
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۳/۳۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
بیشتر بدانید

ابراهیم آموزگار

 • نام پدر : فریدون
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۱/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۶/۳۱
بیشتر بدانید

حسین آماده

 • نام پدر : رمضان
 • تحصیلات : اول راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۵/۰۶/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۴
بیشتر بدانید

قربان محمد آلنگه

 • نام پدر : علی
 • تحصیلات : سوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۱۲/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۵/۱۹
بیشتر بدانید

سیدعلی اصغر آل نبی

 • نام پدر : سیدمهدی
 • تحصیلات : پایان دوره کاردانی
 • تاریخ تولد : ۱۳۲۸/۰۲/۲۴
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۲/۰۵
بیشتر بدانید

سیدرضا آل نبی

 • نام پدر : میرزاحسن
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۳/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۱/۰۹
بیشتر بدانید

سیدابراهیم آل نبی

 • نام پدر : سیدمهدی
 • تحصیلات : دیپلم
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۸/۰۴/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۹/۱۸
بیشتر بدانید

محمود آل شیخ

 • نام پدر : غلامرضا
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۰۱/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۹/۲۸
بیشتر بدانید

رضا آل خانیان

 • نام پدر : قلی
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۸/۰۲/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۶/۱۹
بیشتر بدانید

محمدصادق آل خانی

 • نام پدر : حاج محمد
 • تحصیلات : در حد دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۱/۰۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
بیشتر بدانید

محمدصادق

 • نام پدر :
 • تحصیلات :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
بیشتر بدانید

علی اکبر آقایی

 • نام پدر : علی جان
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۰۳/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۲/۱۰
بیشتر بدانید

محمدعلی آقامیری قوژدی

 • نام پدر : محمود
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۰۵/۰۱/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
بیشتر بدانید

بهمن آسوده

 • نام پدر : برات
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۵/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۷۳/۰۳/۰۲
بیشتر بدانید