عباسعلی اخوان

 • نام پدر : علی اکبر
 • تحصیلات : دیپلم
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۴/۱۰/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۷/۲۶
بیشتر بدانید

حسین اخوان

 • نام پدر : نعمت
 • تحصیلات : سوم متوسطه
 • تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۶/۳۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۷۷/۰۳/۰۲
بیشتر بدانید

بابامحمد اخوان

 • نام پدر : غلامحسین
 • تحصیلات : دانش آموزش دوم متوسطه
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۷/۰۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۲/۱۶
بیشتر بدانید

ابراهیم اخوان

 • نام پدر : اسماعیل
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۰۹/۰۷/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۷۵/۱۰/۰۷
بیشتر بدانید

محمود اخلاقی

 • نام پدر : براتعلی
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۰۲/۰۷
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۳/۰۵
بیشتر بدانید

مجید اخلاقی

 • نام پدر : غلامحسین
 • تحصیلات : اول متوسطه
 • تاریخ تولد : 1345/02/18
 • تاریخ شهادت : 1363/12/25
بیشتر بدانید

زین العابدین اختیاری

 • نام پدر : احمدرضا
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : 1336/02/09
 • تاریخ شهادت : 1366/01/29
بیشتر بدانید

محمد رحیم احمدی ورگ

 • نام پدر : حسینعلی
 • تحصیلات : ابتدایی
 • تاریخ تولد : 1344/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/02/17
بیشتر بدانید

حسین احمدی مراغتی

 • نام پدر : شیرعلی
 • تحصیلات : ابتدایی
 • تاریخ تولد : 1346/10/19
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
بیشتر بدانید

حسین احمدی مراغتی

 • نام پدر : شیرعلی
 • تحصیلات : ابتدایی
 • تاریخ تولد : 1346/10/19
 • تاریخ شهادت :
بیشتر بدانید

مجید اخلاقی

 • نام پدر : غلامحسین
 • تحصیلات : دانش آموزش اول متوسطه
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۵/۰۲/۱۸
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
بیشتر بدانید

زین العابدین اختیاری

 • نام پدر : احمدرضا
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۰۲/۰۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۰۹
بیشتر بدانید

محمدرحیم احمدی ورگ

 • نام پدر : حسینعلی
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۱/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۲/۱۷
بیشتر بدانید

حسین احمدی مراغتی

 • نام پدر : شیرعلی
 • تحصیلات : سوم ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۱۰/۱۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۰۱
بیشتر بدانید

جلیل احمدی سرچشمه

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۵/۰۱/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۲/۰۷
بیشتر بدانید

نورالله احمدیان

 • نام پدر : فتح الله
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۱/۱۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۳۱
بیشتر بدانید

علیرضا احمدیان

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : چهارم ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۶/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۶/۱۳
بیشتر بدانید

احمد احمدیان

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن
 • تاریخ تولد : ۱۳۲۷/۰۵/۰۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۰۴
بیشتر بدانید

یعقوب احمدی

 • نام پدر : یوسف
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۱۲/۱۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۱/۲۲
بیشتر بدانید

نوروزمحمد احمدی

 • نام پدر : برات محمد
 • تحصیلات : دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۳/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۰۹
بیشتر بدانید

میررضا احمدی

 • نام پدر : میرحسین
 • تحصیلات : دانش آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود.
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۰۱/۰۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۲۵
بیشتر بدانید

میراحمد احمدی

 • نام پدر : میرحسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۰۳/۱۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۵
بیشتر بدانید

موسی احمدی

 • نام پدر : نصرالله
 • تحصیلات : پایان دوره راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۴/۱۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
بیشتر بدانید

گل محمد احمدی

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۱/۰۱
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۳۱
بیشتر بدانید

کامبیز احمدی

 • نام پدر : بصیر
 • تحصیلات : دیپلم رشته تجربی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۱/۲۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۰۱/۱۵
بیشتر بدانید

غلامحسین احمدی

 • نام پدر : اسماعیل
 • تحصیلات : اول راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۵/۱۰
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۱/۰۴
بیشتر بدانید

علی اصغر احمدی

 • نام پدر : جان محمد
 • تحصیلات : خواندن و نوشتن نمی دانست
 • تاریخ تولد : ۱۳۲۲/۰۴/۱۵
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۷
بیشتر بدانید

عباس احمدی

 • نام پدر : حسین
 • تحصیلات : پایان دوره ابتدایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۱۱/۱۶
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۱/۰۴
بیشتر بدانید

رسول احمدی

 • نام پدر : برات محمد
 • تحصیلات : دوم راهنمایی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۶/۰۲
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۰
بیشتر بدانید

حسین احمدی

 • نام پدر : موسی
 • تحصیلات : رشته انسانی
 • تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۱۲/۰۹
 • تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۸/۱۰
بیشتر بدانید