نام شهید :محمد رحیم احمدی ورگ
تاریخ تولد :1344/01/02
نام پدر :حسینعلی
تحصیلات :ابتدایی
شغل :پاسدار
تاریخ شهادت :1367/02/17
نحوه شهادت :اصابت ترکش به کمر
محل تدفین :روستای تازه اوغاز
توضیحات :در روستای تازه اوغاز از توابع شیروان بدنیا آمد .با سمت تک تیرانداز در ماووت عراق به شهادت رسید