نام شهید :حسین احمدی مراغتی
تاریخ تولد :1346/10/19
نام پدر :شیرعلی
تحصیلات :ابتدایی
شغل :
تاریخ شهادت :
نحوه شهادت :
محل تدفین :
توضیحات :