شلمچه

شلمچه

شلمچه یکي از مناطقي است که بیشترین فعالیت نظامي را در جنگ شاهد بوده است.

بیشتر بدانید
شرهانی

شرهانی

سرانجام بعد از فراز و نشیب هاي چهارماه اولیه سال 1367 بیست و نه مرداد ماه همان سال آتش بس رسمي بین دو نــیروي متخاصــم آغاز گردید. وضعیت عمومي تمام مناطق آرام و بدون حادثه گزارش شد

بیشتر بدانید
شرهانی

شرهانی

منطقه شرهاني با وجود ارتفاعات حمرین و تپه 175 در منطقــه شمالي جبهه جنوب براي عراق اهمیت خاص خود را دارد.

بیشتر بدانید
عاشورا

عاشورا

انجام عملیات آفندي بویـژه در منطقـه غـرب کشـور توسـط نیروهـاي جمهوري اسلامي ایران در ماههاي اولیه تجاوز دشمن بسیار سـخت و مشکل بود. نیروهاي ایراني بـه دشـواري عـراق را متوقـف نموده و در حالیکه ه ...

بیشتر بدانید
عاشورا

عاشورا

با تهاجم سراسری ارتش صدام به مناطق غرب و جنوب غــربی ایران منطقه عشایرنشین میمک نیز به اشــغال نیروهــای عراقی درآمد. تا اینکه سرانجام عملیات عاشورا در ایـن منطقــه بــه اجرا د ...

بیشتر بدانید
عاشورا (2)

عاشورا (2)

عملیات محدود عاشورای 2 ساعت 2 بامداد روز 24 مـرداد ماه 1364 با رمز یامهدی (عج) در منطقه عمومی چنگولـه واقع در جنوب شهر مرزی مهران توسط نیروهای ...

بیشتر بدانید
عاشورا (3)

عاشورا (3)

مدتی بود که به تیپ سیدالشهدا(ع) (که بعدها به لشــکر تغیـیر یافت) ماموریتی واگذار نشده بود. این تیپ عنوان یگان خط شکن را داشـت و حریف جدی لشگر گارد ریاست جمهوری عراق به حساب مـی آمـد. با مع ...

بیشتر بدانید
عاشورا (4)

عاشورا (4)

کار مجاهدین عراقی در جریان عملیات قدس 5 به آزادسازی بخشـی از دریاچه ام النعاج عـراق در منطقـه هورالهویـزه منتهـی شد و سپس عملیات عاشـورای 4 در وسـعتی بـه مــیزان 11 ...

بیشتر بدانید
فاو

فاو

منطقه فاو از زمان تصرف توسط رزمندگان اسلام و تثبیـت مواضـع کـه حدود 75 روز طول کشید تا 67/1/28 فعالیــت خاصـي را از دو طرف شاهد نبود اما به خوبي قابل درک و پیش بیني بود که عـراق در صـورت دستیابي به تو ...

بیشتر بدانید
فتح (1)

فتح (1)

از آن زمان که همکاری با معارضان کرد عراقی به ویژه اتحادیه میهـنی کردستان عراق بـه رهـبری جـلال طالبـانی مـدنظر فرماندهان عالي جنگ در ایران قرار گرفت و به دنبــال آن قرارگــاه ب ...

بیشتر بدانید
فتح (10)

فتح (10)

عملیات فتح 10 نیز به مانند ســایر سلســله عملیاتهای فتح در عمق جبهه شمالی دشمن و مشخصا در محور شمال شرقی استان کردنشـین اربیل عراق با مشارکت معارضان کرد عراقی به اجـرا درآمـد. ...

بیشتر بدانید
فتح (2)

فتح (2)

عملیات فتح 2 در روز 4 آبــان مــاه 1365 در شـمال محور جنگ به منظور انهدام تاسیســات صــنعتی عــراق واقع در شهر سد دوکان کردستان عـراق صــورت گرفــت. ســد دوکـان که در نزدیکی شه ...

بیشتر بدانید
فتح (3)

فتح (3)

سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی بـا نزدیـک شـدن اتحادیـه میهنی کردستان عراق ­ به رهبری جلال طالبانی ­ بـه جمهوری اسلامی و در پی تشکیل قرارگاه رمضان به برنامه ریزی حرکتها ...

بیشتر بدانید
فتح (4)

فتح (4)

منطقه عمومی رواندوز و دیانا عــراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیـاتی به نام فتح 4 در آن منطقه ضربه ای کاری ...

بیشتر بدانید
فتح (5)

فتح (5)

با قرار گرفتن سلسله عملیات محدود و گسترده برون مــرزي در دستور کار فرماندهان جبهه شمالي جنگ و همچنین همکاري و بهــره گیري از توان جنگندگي معارضان کرد عراقي ­ حتي به واسطه اهداف مشترک ­ عملیــا ...

بیشتر بدانید
فتح (6)

فتح (6)

در روز 27 خرداد ماه 1366 زماني که جنگ در جبهههاي جنــوب دچار سکون و عدم تهاجم جدي و گسترده از سوي طرفین نـبرد بـه مواضـع یکدیگر شده بود از سوي نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي یک عملیات محدود ...

بیشتر بدانید
فتح (7)

فتح (7)

تداوم عملیات های نامنظم در عمق جبهه دشمن و همکـاری مسـتمر بـا معارضان عراقی که بیشتر آنها از گروه طالبانی (یعنی اتحادیــه میهنی کردستان عراق) بودند ضربات سنگینی بر پیکــر تشـکیلات و سازمان نظامی دشمن ...

بیشتر بدانید
فتح (8)

فتح (8)

سال 1366 به عنوان هفتمین سال جنگ ایران و عراق سال پرکار و بـا فراز و نشیبی برای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بویژه قرارگاه برون مرزی رمضان در جبهـه شــمالی و کردسـتان عراق بود ...

بیشتر بدانید
فتح (9)

فتح (9)

هدف طرح مانور عملیات فتح 9 انهـدام یگـان هــای دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود. این طرح با هـدایت و برنامـه ریـزی قرارگـاه عملیاتی و برون مرزی رمضان از نیروی زمینی سپاه پاسـدا ...

بیشتر بدانید
فتح المبین

فتح المبین

هفده ماه از انجام علمیات ناکـام توکـل در منطقـه پـل نـادري و شرق رودخانه وحشي کرخه مي گذشت و دشمن همچنان در منطقـه گسترده فکه شوش عین خوش چنانه و مناطق دیگري ...

بیشتر بدانید
فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

مشکل آفریني ها و کارشکني هاي بني صدر آن قـدر بـراي رزمندگان و فرماندهان ایـراني عـذاب آور شــده بــود کـه پس از برکناري وي از فرماندهي کل قوا به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد ...

بیشتر بدانید
فکه، شرهانی

فکه، شرهانی

منطقه عمومي موسیان و عین خوش و فکه به علت وجود محورهائي که به دزفول ختم مي شود از نظر عراق هم در ابتداي جنگ و هم در طـول جنگ مورد توجه بود. انجام چهار عملیات موفق در کمتر از سه ماه تـوان نیروهاي عراقي ...

بیشتر بدانید
قادر

قادر

عملیات بدر آخرین شیوه ای بود که ســپاه پاســداران و ستاد مشترک ارتش به طور مشترک در آن عمل کردند البته در تدبیر تازه فرمانـدهان جنگ هر یک از این دو سازمان در مراحل مختلف به یاری یکــدیگر می پرداختند ب ...

بیشتر بدانید
قدس (1)

قدس (1)

سـاعت 21 و 25 دقیقـه شـامگاه 5 خردادمــاه 1364 نیروهـای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات قدس 1 را با رمـز یـا محمد رسول الله (ص) در منطقــه عمومــی هورالهویـزه در ...

بیشتر بدانید
قدس (2)

قدس (2)

عملیات قدس 2 ده روز پس از انجام عملیات قدس 1 در همـان منطقه عملیاتی هور الهویزه به اجرا گذاشته شد. این عملیـات نـیز بـا رمز یا محمد رسول الله (ص) در ساعت 2 بامداد 4 ...

بیشتر بدانید
قدس (3)

قدس (3)

موقعیت منطقه عملیاتي قدس 3 از سوي دشمن بـه بلنـدي هاي مین منصور و در میان افراد محلي به فَره سِیاه مشــهور اسـت. این منطقه در محور عمومي دهلـران طیـب در غــرب رودخا ...

بیشتر بدانید
قدس (4)

قدس (4)

طوفان شدید دریاچه کم عمق ام النعاج عراق در شــمال شرقي شهر بصره و همچنین اسارت نیروهاي اطلاعاتي دشمن به دسـت رزمندگان مجاهدین عراقي از تیپ 9 بدر در این منطقه انگیزههاي طرح و اج ...

بیشتر بدانید
قدس (5)

قدس (5)

عملیات قدس 5 براي تکمیل پیروزیهاي عملیــات قدس 1 و 2 در نظر گرفتــه شــد و هــدف از انجــام آن تصــرف پاسگاه الیج واقع در هورالهویزه و نزدیک شدن بـه البیضــه ...

بیشتر بدانید
قصر شیرین

قصر شیرین

لشگر 81 زرهي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایــران در حالي که تعدادي از یگانهایش در مناطق مختلف منطقه غرب و شـمالغرب در حال درگیري با ضد انقلاب داخلي بوده و از لشگر جدا شــده بودنـد به تدریج از آذر م ...

بیشتر بدانید
قصر شیرین

قصر شیرین

همزمان با هجوم سراســري عــراق در 1367/4/31 بـه طرف اهواز نیروهاي عراقي مستقر در منطقه غـرب نـیز در محـور قصـر شـیرین و اطراف آن اقدام به حمله گسترده اي به مواضع نیروهاي ایـراني کردند. علیرغم ای ...

بیشتر بدانید