ظفر 5

ظفر 5

منطقه عمومي پنجوین در شمالغرب ایران چندین بـار صـحنه درگـیري نیروهاي ایراني و عراقي بود این منطقه در دو محور توتمان و دره میانـه اهمیت ویژه اي دارد.

بیشتر بدانید
ظفر (7)

ظفر (7)

نیروهای قرارگاه رمضان سپاه پاسداران انقـلاب اســلامی با همکاری معارضان کرد عراقی در روز 23 اسفند مـاه 1366 عملیـاتی را بــا نام ظفر 7 با رمز یا محمـد رسـول الله در منطقـه شرق استان سلیمانیه مرکز کردستان عراق­ عقبه شمالی جبهه دشمن­ بــه انجـام رساندند.

بیشتر بدانید
ظفر (6)

ظفر (6)

عملیات ظفر 6 در 5 اسفندماه 1366 با هــدف آزادسـازی بلندي های منطقـه عمومـی سـنگاو در شـرق اســتان کرکوک کردستان عراق­ عمق جبهه شمالی دشمن ­ و در اوج سرما و برف زمستان کوهستان به انجام رسید.

بیشتر بدانید
ظفر (5)

ظفر (5)

در طی سال 1366 قرارگاه رمضان سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی با اجرای چند رشته عملیات پی درپی دشمن را در محور شـمالی جبهه جنگ مضطر و توان و توجه بالایی از فرمانـدهان ارتـش عـراق را معطوف به محورهای کوهستانی کردستان عراق کرد.

بیشتر بدانید
ظفر (4)

ظفر (4)

قرارگاه عملیاتی و برون مرزی رمضان نـیروی زمیـنی سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عــراقی در روز 28 آبـان ماه 1366 عملیات نـامنظم ظفـر 4 را در اسـتان دهـوک کردستان عراق ترتیب داد.

بیشتر بدانید
ظفر (2)

ظفر (2)

نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاســخ بـه شرارتهاي عراق در بمباران شهرهاي مسکوني ایـران و بـراي انهــدام تاسیسات نظامي ­ اقتصادي دشــمن طــرح عملیـات ظفر 2 را با فرماندهي و هدایت قرارگاه عملیات برون مرزي رمضان و همکــاري معارضان کرد عراقي ترتیب داد.

بیشتر بدانید
ظفر (1)

ظفر (1)

یکي از عملیاتهاي نامنظم در سال 1366 که توسط نـیروي زمیـني سپاه پاسـداران انقــلاب اســلامي و بــا هدایت و فرماندهي قرارگاه رمضان و همکاري معارضان کرد عراقي به اجـرا درآمـد عملیات ظفر 1 در منطقــه دهوک و استان سلیمانیه کردستان عراق بود

بیشتر بدانید
طریق القدس

طریق القدس

در بامداد 8 آذرماه 1360 عملیات طـریق القــدس بــا رمز مقدس یا حسین (ع) به طور همزمان در چند محور از منطقـه جنـوب و بـا هدف آزادسازی شهر بستان و رسیدن به خطوط مرزی ایران و عراق در چزابه آغاز شد.

بیشتر بدانید
ضربت ذوالفقار

ضربت ذوالفقار

در تاریخ 19 دی ماه 1359 نیروهای سپاه و ارتش به همراه عشــایر غیور منطقه تلاش خود را بـرای آزادســازی میمــک طــی عملیاتی به نام ذوالفقار به انجام رساندند.

بیشتر بدانید
شهید مدنی

شهید مدنی

عملیات شهید مدنی در بیست و هفتــم شــهریورماه 1360 به منظور انهدام توان رزمی دشمن در منطقه عمومی سوسنگرد به صورت محدود صورت گرفت.

بیشتر بدانید
شهید شیخ فضل الله نوری

شهید شیخ فضل الله نوری

این عملیات که با شیوه غیرکلاسیک (محدود) در تـاریخ 25 اردیبهشـت ماه 1360 صورت گرفت منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های مدن شد.

بیشتر بدانید
شوش

شوش

در منطقه شوش دقیقا 3 روز قبل از انجام عملیات بــزرگ فتح المبین نیروهاي عراقي با اطمینان از حمله قریب الوقوع ایران در اولین ساعات بامداد 1360/12/29 اقدام به حمله کردند تا بتوانند ضمن برهم زدن سازمان رزم نیروهاي ایران منطقه سرپل را در غرب شوش و دشت رقابیه بازپس گیرند.

بیشتر بدانید
شور شیرین

شور شیرین

حملات عراقي ها تحت عنوان دفاع متحرک که مدتي متوقف شـده بود در سه ماهه اول سال 1366 نیز ادامه یافت و دامنــه ایــن حملات به منطقه صالح آباد مهران و شور شیرین کشیده شــد.

بیشتر بدانید
شمال آبادان - ایستگاه حسینیه

شمال آبادان - ایستگاه حسینیه

علي رغم تلاش فراوان انجام شده نیروهاي ایراني بــه دلیـل از بین رفتن کامل گردان 232 و متلاشي شدن قسمت اعظمي از گـردان 151 دژ و 165 مکانیزه در روز 19 مهرماه 1359 در آبادي مارد دشمن پلي بر رودخانه کارون نصب کرد و با عبور از پل خرمشهر را از ســمت شمال محاصره نمود

بیشتر بدانید
شمال آبادان

شمال آبادان

این عملیات به اهداف نهایي خود نرسید ولي با رسیدن به مواضع دشمن و وارد آوردن تلفات و ضایعات قابل توجه روحیه تهاجمي نیروهاي خودي تقویت گردید و زمینه براي طراحي و اجراي عملیات بعدي به خوبـي مهیـا شـد.

بیشتر بدانید