ظفر 5
  • ۱۷:۴۳,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

ظفر 5

منطقه عمومي پنجوین در شمالغرب ایران چندین بـار صـحنه درگـیري نیروهاي ایراني و عراقي بود این منطقه در دو محور توتمان و دره میانـه اهمیت ویژه اي دارد.

منطقه عمومي پنجوین در شمالغرب ایران چندین بـار صـحنه درگـیري نیروهاي ایراني و عراقي بود این منطقه در دو محور توتمان و دره میانـه اهمیت ویژه اي دارد. لشکر 30 گرگان از نیروي زمیني ارتش جمهـوري اسلامي ایران با طراحي و اجراي عملیات ظفر 5 اقدام قابل توجهـي را در منطقه انجام داد.  عملیات ظفر 5 با رمز یا صاحب الزمــان ادرکني در نیمه شب مورخه 1364/4/13 آغاز گردید و رزمندگان اسلام با عبـور از میادین و مواضع دشمن موفق شدند ارتفاع مهمي را در منطقه توتمان به تصرف خود درآورند. نتیجه:­ تصرف ارتفاعات منطقه توتمان و اشغال آن. ­ کشته و زخمي نمودن بیش از یکصد نفر.­ انهدام 30 سنگر انفــرادي و اجتمــاعي 60 دسـتگاه خودرو 5 انبار مهمات یک دستگاه لودر از جمله ضایعات دشمن در این ضــربات بوده است.