ظفر (2)
  • ۱۷:۳۷,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

ظفر (2)

نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاســخ بـه شرارتهاي عراق در بمباران شهرهاي مسکوني ایـران و بـراي انهــدام تاسیسات نظامي ­ اقتصادي دشــمن طــرح عملیـات ظفر 2 را با فرماندهي و هدایت قرارگاه عملیات برون مرزي رمضان و همکــاري معارضان کرد عراقي ترتیب داد.

نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاســخ بـه شرارتهاي عراق در بمباران شهرهاي مسکوني ایـران و بـراي انهــدام تاسیسات نظامي ­ اقتصادي دشــمن طــرح عملیـات  ظفر 2  را با فرماندهي و هدایت قرارگاه عملیات برون مرزي  رمضان  و همکــاري معارضان کرد عراقي ترتیب داد.  این عملیات نامنظم در محور شــمالي جنـگ و شهر  کفري  از استان  کرکوک  عراق در شـامگاه 12 مهرمـاه 1366 به اجرا گذاشته شد. نیروهاي خـودي بـا رمـز  لبیـک یـا حسـین (ع)  نیروهاي عراقي را غافلگیر کرده و به مواضع مستحکم دشمن بــر روي بلندیهاي  کفري داغ  حمله برده و تمامي پایگاههاي مستقر در آن نقـاط را منهدم کردند در پي این حمله ساختمان سازمان امنیت فرمانداري دفتر حزب بعث شهرداري پست و تلگراف شعبه بانـک  رافِـدین  عـراق نیروگاه برق یک کارخانه صنعتي پادگان نیروهاي جیش الشعبي و پمپ بـنزین شهر کفري به تصرف درآمده و ویران شد. عملیات ظفر 2 انهــدام دهها دستگاه نفربر و تانک شماري خودروي نظامي دهها قبضه ســلاح نیمه سنگین و کشته و زخمي شدن 500 تن از نیروهاي ارتش عراق را در پي داشت. طي این هجوم شمار زیادي از ساز و بـرگ جنگـي و سـلاحهاي سبک و نیمه سنگین دشمن به دست نیروهاي عمل کننده خودي افتاد.