ضربت ذوالفقار
  • ۱۷:۲۹,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

ضربت ذوالفقار

در تاریخ 19 دی ماه 1359 نیروهای سپاه و ارتش به همراه عشــایر غیور منطقه تلاش خود را بـرای آزادســازی میمــک طــی عملیاتی به نام ذوالفقار به انجام رساندند.

با تهاجم سراسری ارتش صدام به مناطق غرب و جنوب غــربی ایران منطقه عشایرنشین  میمک   نیز به اشغال نیروهای عراقی درآمـد لذا در تاریخ 19 دی ماه 1359 نیروهای سپاه و ارتش به همراه عشــایر غیور منطقه تلاش خود را بـرای آزادســازی میمــک طــی عملیاتی به نام  ذوالفقار  به انجام رساندند که البته تنهـا بخشـی از منطقـه آزاد شد در این یورش شهیدان هوانیروز  کشـوری  و  شـیرودی  نقش عمده ای در فتح و دفع پاتک دو هفته ای دشمن ایفا کردند.