شهید مدنی
  • ۱۷:۲۶,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

شهید مدنی

عملیات شهید مدنی در بیست و هفتــم شــهریورماه 1360 به منظور انهدام توان رزمی دشمن در منطقه عمومی سوسنگرد به صورت محدود صورت گرفت.

عملیات شهید مدنی در بیست و هفتــم شــهریورماه 1360 به منظور انهدام توان رزمی دشمن در منطقه عمومی سوسنگرد به صورت محدود صورت گرفت. در این یـورش کوتــاه مــدت نیروهـای سپاه و ارتش توانستند با یاری یکدیگر ضمن 2 کیلومتر پیشروی و جلو بردن مواضـع خودي 50 دستگاه تانک دشــمن را منهــدم و 1690 تن از دشمن را کشته زخمی و اسیر نمایند.