شور شیرین
  • ۱۷:۲۱,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

شور شیرین

حملات عراقي ها تحت عنوان دفاع متحرک که مدتي متوقف شـده بود در سه ماهه اول سال 1366 نیز ادامه یافت و دامنــه ایــن حملات به منطقه صالح آباد مهران و شور شیرین کشیده شــد.

حملات عراقي ها تحت عنوان  دفاع متحرک  که مدتي متوقف شـده بود در سه ماهه اول سال 1366 نیز ادامه یافت و دامنــه ایــن حملات به منطقه صالح آباد مهران و شور شیرین کشیده شــد. ولــي ویژگي این عملیات هدف دیگري دنبال مي کرد که بیشتر بعد سیاسي آن مدنظر بود.  اهداف عراقي ها مانند همیشه انهدام و ضربه زدن به نیروهــاي ایراني گرفتن اسیر بدست آوردن ابتکــار عمــل و اظهـار موجودیت گروهک منافقین جهت شرکت در حملات ضـد ایـران و مشـارکت بـا یگانهـاي عراقي بود و این هدف اخیر زمینه را براي استفاده از نیروهائي مهیا کـرد که همزبان با سربازان و رزمندگان ایراني بودند. عملیـات عـراقي هـا در منطقه شور شیرین سه روز ادامه یافت و بـا مقاومـت نیروهـاي ایـراني هیچگونه موفقیتي نصیب عراق نشد.نتیجه :­ در مرحله نخست دشمن توانست به مواضع نیروهاي ایراني نفوذ کنـد ولي در مراحل بعدي بر اثر رشادت و مقاومت رزمندگان دلاور اسـلام و دادن تلفات و ضایعات فراوان مجبور به عقب نشیني شد.­ تعداد قابل توجهي از نفرات دشمن که آمار دقیق آن به دســت نیامده است کشته و زخمي شدند.